روش تراکم و کسب درآمد برای شهرداری؛ عامل بلندمرتبه‌سازی غیر اصولی است

به گزارش ایرنا، مهدی روانشادنیا با حضور در رادیو اقتصاد در خصوص ساخت و سازهای عمودی در کشور اظهار داشت: هر جا طبق برنامه و طرح از قبل تعیین شده اقدام کردیم، نتیجه مطلوبی کسب کردیم. این در حالی است که هرگاه خارج از طرح تفصیلی و جامع توسعه عمومی و افقی شهر اقدامی داشتیم، با گرفتاری‌های متعددی مواجه شدیم.

وی در خصوص بلند مرتبه سازی گفت: متاسفانه به دلیل اینکه شهرداری‌ها منابع درآمدی خوبی از بلندمرتبه‌سازی دارند؛ با تمرکزی از بلند مرتبه سازی در نقاط آسیب پذیر شهر مواجه هستیم.

روانشادنیا با اشاره به بلندمرتبه‌سازی بیان داشت: در جایی که تراکم جمعیت کم است، بلندمرتبه‌سازی منطقی و اقتصادی نیست.