ساخت واحدهای مسکونی شهری توسط بنیاد مسکن به ۱۹۷ هزار و ۳۰۰ واحد رسید

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، “حمیدرضا سهرابی” روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در شهرهای تحت مسوولیت بنیاد تشریح کرد و افزود: اکنون بیش از ۱۸۲‌هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرها وارد روند اجرا شده است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن با بیان اینکه تاکنون ۲۰۶ هزار واحد پروژه تعریف شده است، خاطرنشان‌کرد: فونداسیون حدود ۸۸‌هزار واحد، اسکلت ۴۶ هزار واحد، سفت‌کاری ۱۵ هزار و ۷۱۷ واحد و نازک‌کاری هفت‌هزار و ۵۱۹ واحد در اراضی ۹۹ ساله شهری در قالب طرح نهضت ملی مسکن به اتمام رسیده است.

سهرابی توضیح‌داد: در کنار اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرها، بنیاد مسکن ۱۵ هزار و ۳۰۰ واحد مسکن شهری را در شهرهای تحت مسوولیت خود در قالب طرح‌های سالیانه بنیاد در دست اجرا دارد.

به گفته این مقام مسوول، هم اکنون ۱۹۷ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در شهرها توسط بنیاد مسکن در حال اجراست.