رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: فرهنگ خلیلی

نایب رئیس

نام و نام خانوادگی: سید محمد میر بهبهانی

بازرس اصلی

نام و نام خانوادگی: حسابرسی امین تدبیر بصیر

بازرس علی البدل

نام و نام خانوادگی: محمدعلی معینی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

نام و نام خانوادگی: جواد گرزین

عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: عباس بالاجلینی

عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: حلیمه کریمی