رشد ۲۳ درصدی صدور پروانه ساختمانی در پاییز ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در پاییز سال گذشته 11261 واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده بود که نسبت به فصل گذشته 12.2 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 19 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان 7.2 واحد بوده است.

تعداد 1561 پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در پاییز 1401  صادر شد که نسبت به فصل گذشته 1.7 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 30.3 درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری تهران در پاییز 1401 بالغ ‌بر 1981 هزار مترمربع بود که نسبت به فصل گذشته 12.3 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 5.9 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی 1269  مترمربع بوده است.

 کل نقاط شهری کشور

در پاییز سال 1401 تعداد 101878 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شد که نسبت به فصل گذشته 4.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 23.2 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان 3.3 واحد بوده است‌.

تعداد 30626 پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در پاییز سال قبل صادر شد که نسبت به فصل گذشته 0.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 16 درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در فصل مورد اشاره 18223 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته 0.1 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها 595 مترمربع بوده است.