رشد ۳.۱ درصدی ارزش افزوده بخش ساختمان در نیمه نخست ۱۴۰۲

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، رشد مولفه مورد اشاره در سه ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۱.۶ و ۴.۳ درصد بوده است. رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ (با سهم ۷۶.۱ درصدی از کل ارزش‌افزوده بخش ساختمان) در سه ماهه دوم سال‌جاری موید رشد ۱۲.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

خاطر نشان می‌شود در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۲.۷ درصد بوده است. رشد این مولفه در سه ماهه اول و دوم سال جاری به ترتیب معادل ۱.۷ و ۳.۴ درصد رقم خورده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در شش ماهه اول سال‌جاری موید رشد معادل ۶.۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

افزایش ۶ درصدی سرمایه‌گذاری حقیقی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری

در ارتباط با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساختمان لازم به توضیح است که براساس آمار اداره آمار اقتصادی این بانک در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری به قیمت‌های جاری با افزایش ۴۸.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۳۰۰.۸ هزار میلیارد ریال رسید. این میزان عملکرد به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نشان از افزایش ۶ درصدی سرمایه‌گذاری حقیقی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری نسبت به شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ دارد.

بررسی آمار سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری بر حسب مراحل ساخت حاکی از آن است که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ این مولفه در تمامی مراحل ساخت با افزایش همراه بوده است به نحوی که در این مدت شاخص مزبور در ساختمان های شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۶۵.۸، ۴۳.۸ و ۴۲.۸ درصدی همراه بوده است.