شاخص دسترسی خانوار به مسکن ۷.۵ سال تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز دوشنبه ۱۵ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی ماده ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از فصل «توسعه مسکن» پرداختند.

در ادامه نمایندگان مجلس ماده ۴۹ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس را به رأی گذاشتند که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

ماده ۴۹- دولت مکلف است در اجرای بند ۹ سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را به عمل آورد: