تغییرات قیمت مصالح ساختمانی اعلام شد

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران؛ در فصل زمستان سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی “سیمان پرتلند پاکتی” با ۳۶،۲ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است.

به گزارش ساختمان آنلاین: در فصل زمستان سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی “سیمان پرتلند پاکتی”به ۳۲۲۵۰۰ ریال رسید که با ۳۶،۲ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است. در همین فصل، متوسط قیمت هر ۸ ساعت، ۲۶ روز کاری “استادکار تاسیسات” به ۷۱۸۸۳۸۳۳ ریال بوده است که با ۱۹.۴ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. متوسط قیمت هر متر “سیم تلفن” نیز به ۷۲۴۹۵ ریال رسید که با ۱۷.۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل رتبه سوم افزایش را به خود اختصاص داده است.

در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر ۸ ساعت، ۲۶ روز کاری “لوله کش شوفاژکار” به ۶۳۳۸۵۳۸۵ ریال رسید که با ۰،۱ درصد کمترین افزایش نسبت به فصل قبل را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت هر ۸ ساعت، ۲۶ روز کاری “لوله‌کش دنده ای” ۶۲۳۴۵۳۸۵ ریال بوده است که با ۱.۰ درصد افزایش در رتبه بعدی کمترین افزایش متوسط قیمت قرار گرفته است.

متوسط قیمت هر متر “سیم آنتن” نیز برابر ۸۶۵۲۶ ریال بوده است که با ۱،۴ درصد افزایش، رتبه سوم کمترین درصد افزایش را داشته است.

در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر یارد “گونی چتایی” به۲۲۰۷۵۰ ریال رسید که با ۶،۷ – درصد، بیشترین کاهش را نسبت به فصل قبل داشته است. در همین فصل متوسط قیمت هر ۸ ساعت، ۲۶ روز کاری “جوشکار در و پنجره ساز” ۵۶۸۸۰۶۱۵ ریال بوده است که با ۶.۶ درصد کاهش در رتبه بعدی بیشترین کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

متوسط قیمت هر عدد “سرپیچ معمولی” نیز برابر ۵۱۳۴۷ ریال بوده است که با ۵،۹ درصد کاهش، رتبه سوم بیشترین درصد کاهش را داشت

متوسط قیمت هر ۸ ساعت، ۲۶ روز کاری “مهندس عمران” نیز برابر ۶۴۹۴۶۱۵۴ ریال بوده است که بدون تغییر نسبت به فصل گذشته بوده است.

تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل:

در فصل زمستان سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت هر متر “کابل درب بازکن” به ۱۰۶۹۶۸ ریال رسید که با ۲۰۳،۹ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است. در همین فصل متوسط قیمت هر متر “سیم آنتن” به ۸۶۵۲۶ ریال رسید که با ۱۷۱.۰ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل رتبه بعدی بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است. متوسط قیمت هر یارد “گونی چتایی”نیز به ۲۲۰۷۵۰ ریال رسید که با ۱۶۲.۰ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل رتبه سوم بیشترین افزایش در متوسط قیمت را داشته است.

در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر ۸ ساعت، ۲۶ روز کاری “نجار” به ۵۹۷۲۶۷۶۹ ریال رسید که با ۳۰،۱ درصد کمترین افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت هر ۸ ساعت، ۲۶ روز کاری ” مهندس عمران” ۶۴۹۴۶۱۵۴ ریال بوده است که با ۳۰.۲ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل در رتبه بعدی کمترین افزایش متوسط قیمت قرار گرفته است.

متوسط قیمت هر ۸ ساعت، ۲۶ روز کاری “کابینت ساز” نیز ۵۶۳۷۹۶۹۲ ریال بوده است که با ۳۰،۳ درصد افزایش، رتبه سوم کمترین درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل را داشته است.